Медицинский сайт для врачей и пациентов
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.


 
“VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ” 79c482fabc4c  Surgeryzone  Последние изображенияПоследние изображения  Форум врачей  Форум лікарів  ФорумФорум  СайтСайт  РегистрацияРегистрация  ВходВход  
Поиск PubMed:
Google Scholar


 | 
 

 “VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ”

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз 
АвторСообщение
Did Panas
Заслуженный пользователь
Did Panas

Специальность : хирургия
Одобрения от коллег : 35

“VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ” Empty
СообщениеТема: “VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ”   “VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ” EmptyПн 11 Окт 2010 - 9:06

THE UKRAINIAN MINISTRY OF PUB-LIC HEALTH
HESEU”Ukrainian medical stomatology academy”
36000, Ukraine, Poltava, str.Shеvchеnkа,23
tel. (805322) 2-68-74


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДО-РОВ’Я УКРАЇНИ
ВДНЗУ “Українська медична стомато-логічна академія”
36000, Україна, Полтава, вул.Шевченка,23
тел.(805322) 2-68-74

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ “IННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ”
“V СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ”
Інформаційний лист №1
Вельмишановні колеги
Виходячи з наказу міністра охорони здоров’я України, кафедра загальної хірургії 28-29 кві-тня 2011 року в м.Полтава на базі УМСА проводить чергову Всеукраїнську науково-практичну конференцію “ Хірургія ХХІ сторіччя ” “VІ Скліфосовські читання”. Запрошуємо Вас та Ваших співробітників прийняти участь в конференції.
Наукова програма конференції буде присвячена таким проблемам:
• Нові хірургічні технології.
• Актуальні питання черевної хірургії.
• Фундаментальні проблеми лікування ран.
• Cучасні проблеми судинної хірургії
• Хірургічна травма
• Нові лікарські засоби в хірургії.
• Питання викладання хірургічних дисциплін на фундаментальних кафедрах
• Досвід роботи асоціацій хірургів
Оргкомітет конференції
Голова оргкомітету конференції:
В.М.Ждан - Ректор Української медичної стоматологічної академії, заслужений лікар України, професор
Заступники голови оргкомітету:
• Ю.В.Курилко – в.о.начальника головного управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації
• В.М.Бобирьов – Перший проректор ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”
• О.В.Лігоненко - Завідувач кафедри загальної хірургії ВДНЗУ “Українська медична стоматоло-гічна академія”, Голова “Асоціації хірургів Полтавщини” професор
Видання матеріалів конференції
Матеріали конференції будуть опубліковані у журналі “Вісник проблем біології та медици-ни” (журнал входить до переліку наукових фахових видань, що затверджені ВАК України).
Вартість публікації матеріалів – 30 гривен за комп’ютерну сторінку (реферати та література та-кож оплачуються і друкуються згідно вимог).
Адреса для направлення матеріалів:
36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, кафедра загальної хірургії. Тел. (служ.) (05322) 2-68-74.
E-mail: Irina-ch17@rambler.ru
Адреса для переведення оплати за матеріали:
36024, м. Полтава, вул. Ватутіна, 21, кв.21, к.мед.н., Стороженко Олексій Володимирович.
Тел. (служ.) (05322) 2-68-74. Моб.8(067)6073748
(квитанцію про оплату вкласти до матеріалів, які надсилаються до опублікування)
Вимоги до оформлення матеріалів.
У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини.
У зв'язку з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про під-вищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», у наукових статтях повинні бути такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи прак-тичними завданнями (№ держреєстрації) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'я-зання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної пробле¬ми, ко-трим присвячується означена стаття; формулювання цілей етапі (постановка завдання); виклад осно¬вного ма-теріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного досліджен-ня і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Стаття після редагування та рецензування подасться у 2-х примірниках з супровідним листом, експертним заключениям і дискетою. Об'єм оригінальних і оглядових статей 5-15 сторінок тексту, включаючи список літера¬тури, таблиці, графіки, реферати. Другий екземпляр статті підписується авторами з зазначенням прізвища, Ім'я та по батько-ві, домашньої та службової адреси, номерів телефонів, дати подання до друку. Сталі редагуються і рецензуються ве-дучими фахівцями з різних галузей біології і медицини Української медичної стоматологічній академії.
Текст і таблиці першого екземпляру статті повинні бути набрані тільки на комп’ютері (Word 6.0; 7.0 або Word 97, шрифт Times New Roman, 14 Кегль з обов'язковим наданням дискети 3,5, або диску з електронним варіаном. Дис-кета (диск) повинна бути нова, а надрукований текст на принтері на білому папері, чітким шрифтом, без помарок і ви-правлень, Текст на дискеті повинен бути повним аналогом тексту па папері і записаний в 2-х файлах, Таблиці, графі-ки і мікрофотографії (чорно-білі, кольорові обов'язкові для морфологічних робіт - 9x12 см) вміщуються на сторінках статті в ході викладення матеріалу або компонуються на одній сторінці. Графіки, гістограми (чорно-білі або кольоро-ві) розміщуються по тексту або компонуються на окремому листі. Сторінки не нумерувати. Також електронний варі-ант статті обов’язково надіслати по інтернету (E-mail: Irina-ch17@rambler.ru).
До друку приймаються наукові статті написані українською, російською чи англійською мовами, які міс-тять такі необхідні елементи: шифр УДК; назва статті; ініціали та прізвища авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб); назва установи та місто.
Назва та номер держреєстрації наукової теми.
Вступ (Вступление): постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх (за 10 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; № держреєстраці.
Мета дослідження (Цель исследования) (постановка завдання).
Об'єкт і методи дослідження (Объект и методы исследования).
Результати досліджень та їх обговорення (Результаты исследований и их обсуждение).
Висновки (Выводы).
Перспективи подальших досліджень (Перспективы дальнейших исследований).
Список літератури (Список литературы).
Реферати (резюме)3-ма мовами - російською, українською та англійською мовами обсягом не більше по 0,5 стор. кожен та ключовими словами.
Список літератури складається в алфавітному порядку. В списку вказати наступні відомості: прізвище та іні-ціали автора в оригінальній транскрипції, назву статті, журналу або книги і далі: для періодичних видань - рік видан-ня, том, номер, номери сторінок; для монографій - місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок. Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у квадратних лужках.
Текст друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових букв не менше 3 мм. На початку з лівого боку друкується УДК, потім у наступному рядку прізвище та ініціали авторів, у наступному рядку - назва статті. З нового рядка друкується назва установи, місто. З абзацу (5 знаків) - текст статті. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і знизу 3,0 см.. Реферати до статті об'ємом не менше 0,5 стор. кожний з конкретними цифровими даними (з зазначенням УДК; назви статті; прізвища і ініціалів авторів) друкуються слідом за списком літератури і закінчуються списком ключових слів.
Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації
На останній сторінці тексту повинні бути власноручні підписи всіх авторів, а також прізвища, ім'я та по-батькові авторів, наукові ступені та звання, назви установ, де працюють автори, поштова адреса, номери телефонів (службовий, домашній) та e-mail автора (обов’язково!), з яким редакція має спілкуватися.

Оргкомітет просить Вас разом із статтею подати назви доповідей для включення
в программу конференції
Не можуть бути опублікованими
Роботи, що були відправлені після 1 лютого 2011 року; публікації, які своєчасно не сплаче-ні автором; які не мають контактних телефонів авторів для спілкування, та зміст яких не відпові-дає темі конференції та вимогам до публікацій.
Додаткову інформацію щодо конференції можна отримати на сайті ВДНЗУ «Україн-ська медична стоматологічна академія» - www.umsa.edu.ua

Телефони для довідок: (805322) 2-68-74 – Лігоненко Олексій Вікторович (моб. 80678900399),
Чорна Ірина Олексіївна (моб. 80982338848, 0992888407)
Оргкомітет

_________________
Omnia transeunt et id quoque... etiam transeat!
Вернуться к началу Перейти вниз
Anjuta7515

Anjuta7515

Специальность : ендоскопія
Одобрения от коллег : 0

“VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ” Empty
СообщениеТема: Re: “VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ”   “VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ” EmptyЧт 27 Дек 2012 - 2:18

Чи не маєте ви часом вимог до конференції на 2013 рік?..
Вернуться к началу Перейти вниз
 

“VІ СКЛІФОСОВСЬКІ ЧИТАННЯ”

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Медицинский сайт для врачей и пациентов :: Форум для всех :: Медицинская реклама-
Создать форум | ©phpBB | Бесплатный форум поддержки | Контакты | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения